Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego LUUZMedic 

z dnia 01 lipca 2019 roku 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje


§ 2 Postanowienia Ogólne

§ 3  Kontakt ze Sprzedawcą

§ 4 Zakupy w Sklepie Internetowym

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia


§ 12 Postanowienia Końcowe

§ 1 Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

d) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu, 

e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LUZ Sp. z.o.o.

f) Sklep - sklep internetowy luuz.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.luuz.pl

g) Sprzedawca – Luz spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zdobnicza 2, 02-439, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785909, posiadającą NIP 5223159964 + Kapitał zakładowy i numer wydziału KRS

h) Towar – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towar

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.luuz.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.luuz.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – LUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Urządzenie z dostępem do internetu. 

b) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, Jquery oraz pliki cookies. 

c) Aktywne konto e-mail. 

5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób

a) niezakłócający jego funkcjonowania 

b) nieuciążliwy dla innych Klientów, 

c) zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego na adres mailowy wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 4 Zakupy w Sklepie Internetowym

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie Internetowym są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. 
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia każdorazowo składają się: cena za towar oraz koszty dostawy towaru w miejsce wskazane przez Klienta. 
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. 
 4. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.  
 6. Kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane i dokonane wybory nie podlegają modyfikacjom. 
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią oraz treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Zamówienie nr […]”wysłaną z domeny luuz.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.  
 9. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku (paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem Klienta) najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 

§ 5 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:

a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) Za pośrednictwem platformy płatniczej T-Pay

c) Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

2.W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. 

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze. 
 2. W przypadku gdy realizacja zamówienia w terminie o którym mowa w ust.1 nie będzie możliwa Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. 
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po opłaceniu zamówienia przez Klienta. 
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupi towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji. 
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem ______________. 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. 

b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 niniejszego Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnego oświadczenia woli wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności za towar, który jest przedmiotem odstąpienia od zawartej umowy, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru. Sprzedawca zwróci koszty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego na konto Konsumenta podane w formularzu odstąpienia od umowy lub wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną informującej o odstąpieniu od Umowy. 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. 

8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Zamieniecka 80 lok 17 A, 04-158 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.  

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru i koszty ewentualnego zmniejszenia wartości towaru. 

10. Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania. 

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest m.in: 

a) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 

c) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

d) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji (o ile gwarancja została udzielona) zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny. 
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego. 
 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym: 

a) Żądać obniżenia ceny. 

b) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w przypadku wystąpienia wady istotnej towaru). 

c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. 

d) Żądać usunięcia wady. 

4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt, na adres ul. Zamieniecka 80 lok 17 A, 04-158 Warszawa 

6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 

7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu. 

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów oraz ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które zostały wskazane w § 13 niniejszego Regulaminu. 

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).  
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§ 11 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji niniejszego Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej (platforma ODR). 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. 
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Klienta. 
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Klientowi. 
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) , Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.); oraz inne relewantne przepisy prawa krajowego

Wpisz swój e-mail i zyskaj

5% Rabatu

Bądź na bieżąco z naszą ofertą.