Regulamin Rozdania 18.06-25.06.21

ROZDANIE 18.06.2021

 1. Organizatorem Rozdania na Facebook (zwanym dalej “rozdanie”), jest LUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-158) przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000785909, NIP 5223159964 i numerem statystycznym REGON: 383364024, reprezentowaną przez: Panią Marzenę Danutę Krupop – Prezesa Zarządu (zwane dalej „Organizatorem”).

 

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Rozdania jest Organizator.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Rozdania. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Rozdania.

 

 1. Rozdanie nie jest stworzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 1. Rozdanie jest prowadzone na stronie https://www.facebook.com/luuzpl (zwanej dalej “Fanpage”).

 

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Rozdania, tj. udzielaniem informacji na temat Rozdania oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

 UCZESTNICY ROZDANIA

 

 1. Uczestnikami Rozdania mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

 1. Uczestnik oświadcza, że:

 

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 

 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Rozdania;

 

 1. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

 

 1. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

 

 1. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Rozdaniu;

 

 1. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 1. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 NAGRODY

 1. W Rozdaniu przewidziano 3 nagrody.

 

 1. Nagrodami w Rozdaniu są 3 olejki LUUZ Medic:
 2. Olejek konopny 6% CBD dla zwierząt LUUZ Medic
 3. Micelizowany Koncentrat Konopny 5% + melatonina LUUZ Medic
 4. Olejek konopny Broad Spectrum 5% CBD LUUZ Medic

 

– nagroda zostanie wysłana paczkomatem InPost lub kurierem InPost na koszt organizatora rozdania.

 

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Rozdaniu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – https://www.facebook.com/luuzpl

 

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

 1. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

MIEJSCE, CZAS I ZASADY ROZDANIA

 

 1. Rozdanie jest dostępne w formie ogłoszenia (dalej: „rozdanie“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/luuzpl

 

 1. Rozdanie trwa od 18-06-2021 do 25-06-2021 do godziny: 23:59

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ROZDANIU

 

 1. Zadaniem Uczestnika Rozdania jest:

 

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania:
 2. Jaki prezent urodzinowy, który otrzymałaś/otrzymałeś wspominasz najbardziej?

 

 1. zdobycie jak największej liczby POLUBIEŃ pod własnym komentarzem

 

 1. Informacje o rozdaniu będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/luuzpl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZDANIU I ODBIORU NAGRÓD

 

 1. Dostęp do Rozdania jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Rozdania

 

 1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców na podstawie przeliczenia ilości polubień komentarza.

 

 1. Zwycięzcy Rozdania zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia rozdania.

 

 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta na stronie https://www.facebook.com/luuzpl

 

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Rozdania na Fanpage`u – https://www.facebook.com/luuzpl wiadomości z następującymi danymi:

 

 1. imię i nazwisko

 

 1. adres korespondencyjny

 

 1. numer telefonu

 

 1. adres email

 

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

 1. Przyznane w Rozdaniu nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

 

 1. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Rozdania, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 

 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 

 1. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 

 1. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

 

 1. d) ingerują w mechanizm działania Rozdania;

 

 1. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Rozdania i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Rozdaniu wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Rozdaniu.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Rozdania przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Rozdaniu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 

 1. Zgłaszając się do rozdania, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w rozdaniu.

 

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Rozdania, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Rozdania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

 1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

 

“Rozdanie na Facebooku z dnia 18.06.2021 r.”

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2021 r. i obowiązuje do 25.06.2021 r.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.luuz.pl

 

 1. Regulamin Rozdania dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora www.luuz.pl
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0
Zapisz się do naszego newslettera!
Zapisz się do naszego konopnego newslettera i otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zakupy!
  Zapisz się!
  Zgadzam się na warunki polityki prywatności