Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu LUUZ.PL  

I. Postanowienia ogólne 

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis. 
  2. Serwisem jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.luuz.pl wraz z podstronami, w tym także wszelkie aplikacje znajdujące się na tej stronie. 
  3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu w jakimkolwiek zakresie. 

II. Przetwarzanie danych

4) Przetwarzanie danych osobowych następuje z poszanowaniem wymaganych polskim prawem przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (zwaną dalej „Ustawą”) w celach realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. W wykonaniu powyższych przepisów niniejszym przekazujemy poniższe informacje: 

  1. Administratorem danych osobowych jest Luz spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zdobnicza 2, 02-439, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785909, posiadającą NIP 5223159964 (dalej jako „Administrator”) jest Administratorem danych osobowych Użytkowników. 
  2. Cele i podstawy przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać dane Użytkownika w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie zgody Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Będziemy wykorzystywać dane osobowe również w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W każdej chwili  Użytkownikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.  
  3. Zakres przetwarzanych danych. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy), 

c) adres e-mail, 

d) numer telefonu, 

e) numer karty kredytowej/płatniczej lub numer rachunku bankowego, 

4. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkownika wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. 

6. Odbiorcy danych. Do danych Użytkownika mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 

5. Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie danych następuje poprzez zawarty w Serwisie formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Luz spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-439), ul. Zdobnicza 2. 

6. Administrator nie dokonuje obrotu danymi i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, niż wskazane powyżej, bez zgody Użytkownika.  

7. Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione bez zgody Użytkownika uprawnionym organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów. 

8. Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody Użytkowników.  

9. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego stosownej zgody. 

 

III. Pliki cookies

10. W sposób automatyczny Serwis zbiera informacje tylko poprzez informacje zawarte w plikach cookies. 

11. Pliki cookies to przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, przeznaczone do zapewnienia optymalnego korzystania ze strony internetowej oraz umożliwiające szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.  

12. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy Serwisu mogą być niedostępne. Brak zmiany przez Użytkownika ustawień przeglądarki celem wyłączenia funkcji cookies jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

IV. Postanowienia końcowe

13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

14. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 

Wpisz swój e-mail i zyskaj

5% Rabatu

Bądź na bieżąco z naszą ofertą.

0